Sunday, January 23, 2005

Afon Afan, Sul 23 Ionawr

Y tro cyntaf i mi fynd ar yr afon hon, yn anffodus dewison ni yn annoeth: doedd dim digon o ddwr yn yr afon a dweud y gwir a bu llawr o grafu ar y cychod i'w cael nhw i lawr. Er hynny, roedd hi'n ddiwrnod braf - yr haul yn tywynnu yn ein llygaid llawer o'r amser a haenen o eira i'w gweld ar lethrau y bryniau o'n cwmpas yn y dyffryn hardd. Mewn dau le roedd pibellau yn croesi'r afon a bu'n rhaid cario'r cychod heibio. Wrth roi i mewn wedyn mewn pwll o dan yr ail bibell, gwelson eog!

Sunday, January 16, 2005

Afon Rhondda Fawr, Dydd Sul 16

Doeddwn ni ddim wedi bod ar yr afon hon ers 2 flynedd o leiaf. Pryd hynny, bues yn ddifrifol o sâl. Rhoes y bai ar ansawdd dwr yr afon a thyngais lw i mi fy hun na fyddwn ym mynd arni byth eto. Ond awgrymodd John C. y byddai'n braf ei gwneud eto, ac mae'r cof wedi pylu, felly dyma fi'n mynd gyda John, Matt a Rob. Hwn oedd y tro cyntaf i Rob a Matt fynd arni. Roedd lefel y dwr yn isel ond doedd hynna'n ddim rhwystr i mi rolio ar ôl dod drwy'r bond ar ddechrau y darn gradd 3/4! Heblaw am hynny, dim problem. Rhaid aros am ychydig o ddyddiau cyn gweld a fydd y dwr yn fy nghael yn y pendraw.

Sunday, January 9, 2005

Afon Tawe, 9 Ion. 2005

Cychwynnais yng nghwmni John C., Alan a Haydn am Afon Nedd Fechan ond pan gyrhaeddon ni dyfarnodd Alan fod lefel y dwr yn rhy isel. Gan fy mod wedi rhagweld y posiblrwydd, ac wedi ymchwilio i sefyllfa mynediad Afon Tawe aethom yno yn lle.

Wrth stopio yn Abercrâf, death menyw o dy cyfagos gan weiddi nad oeddem yn cael canwio ar yr afon. Roedd yn bleser pur dangos copi o'r cyntundeb mynediad a gytunwyd rhwng Cymdeithas Ganwio Cymru â'r gymdeithas bysgota leol. "oh, mae'n rhaid bod pethau wedi newid felly" dywedodd yn siomedig. Byddai'n well i'r pysgotwyr fod yn poeni am ansawdd y dwr: roedd e'n drewi mewn sawl man, a'r diesel ynddo yn amlwg mewn mannau. Doedd dim hanner cymaint o fywyd gwyllt i'w weld ag sy'n arferol ar Afon Taf. DIm un creyr na glas y dorlan.

Beth bynnag, er nad oedd llawer o ddwr yn Afon Tawe chwaith, teithion ni i lawr o Abercrâf i Ystalyfera. Llawer o goredi, a cheunant braf bron ar y dechrau.

Afon Wysg, Tal-y-bont - Llangynidr, Dydd Mercher 29 Rhagfyr

Aeth saith ohonom - fi, Rob, Grant, Andy R., Matt, John N. a John M. ar y daith hon. Dim ond ail daith John M. ar afon oedd hon. Rhoddodd achos i mi ymarfer techneg achub ymestyn pan aeth yn sownd o dan wreiddiau oedd dros y lan ar dro. Defnyddiol iawn. Roedd lefel y dwr ychydig yn uwch na'r tro diwetha i mi fynd - a'r tonnau ddim cystal o'r herwydd.