Monday, September 27, 2010

Southerndown - Craig Tusker, Dydd Sul 26 Medi

Taith gydag Emlyn, Eurion a Paul. Roedd Paul wedi dod i gysylltiad â fi trwy Badlwyr y Ddraig yr wythnos gynt am ei fod wedi troi o afonydd i badlo ar y môr yn ddiweddar. Ar awgrym Eurio, aethom mâs at fwoi "Mid Nash" i ddechrau, tua dwy filltir o'r lan. Cawsom gymorth gan y gwynt F2/3 o'r gogledd-orllewin a oedd yn gwrthwiethio effaith y llanw. Ar ôl mynd o gwmpas y bwoi troiom i'r gorllewin tuag at graig Tusker. Daethom ar draws ddarn garw lle syrffiom ychydig gan geisio mynd i'r gogledd. Weithiodd hynny ddim ac fe benderfynom droi a mynd trwy'r tonnau. Aethom trwy'r dŵr garw yn sydyn wedyn. Cyrhaeddom Tusker pan oedd hi'n ddistyll mwy neu lai (tua 14.30 - ac roeddem wedi cychwyn tua 12.50). Cawsom frechdan a sylwi ar lawer o grancod cragen yn y pyllau. Pan gyrhaeddom yn ôl roedd ychydig o syrff - hen ddigon i geufadau'r môr! -ac fe dreuliom dipyn o amser yn chwarae. Diwnod braf a llawer o hwyl.

Saturday, September 18, 2010

Kimmeridge Dydd Sadwrn 18 Medi 2010

Es i â Rob, gan adael Caerdydd tua 8 a llwyddo bod ar y dŵr ychydig cyn 12. Roedd yn ddiwrnod braf trwy'r dydd ond yn arbennig tan tua 13.30 pan gyrhaeddom fae Lulworth. Tan i ni gyrraedd Mupe Rocks roedd y môr bron â bod yn hollol lyfn ond ar ôl y creigiau trodd i fod ychydig yn fwy garw ac fe gododd y gwynt i fod yn F3 weithiau i'n hwynenebau. Glaniom am ginio ger y caffi ym mae Lulworth. Roedd rhyw 15 ceufad ar y traeth pellaf gyferbyn a daeth rhyw 15 arall i'r traeth lle roeddem ni. Aethom ymlaen wedyn at Durdle Door, bŵa anferth mewn craig oedd yn ymestyn i'r môr. Roedd sawl bŵa bach wedi bod cyn hwnnw hefyd. Ymlaen â ni at fan bellaf ein taith, sef "Bat's Hole", twll drwy benrhyn bach, ac aethom trwyddo un ffordd, troi rownd a dod nôl. Roedd y gwynt ar ein cefnau nawr, a'r llawn gyda ni. Stopion ar draeth arall ym mae Lulworth ar y ffordd yn ôl a chyrraedd Kemmeridge tua 18.00. Taith o 14nm, 28k.

Sunday, September 12, 2010

Y Mwmbwls, Dydd Sul 12 Medi 2010

Ar fy mhen fy hun eto. Yr un daith â'r tro diwethaf i mi fynd ond y tro hwn o bobtu i'r distyll: gadael rhyw awr cyn y distyll. Sylwais ar yr overfall mawr ymhellach allan o'r Mwmbwls ac roedd hi'n gweithio ar y ffordd allan ac ar y ffordd yn ôl pan oedd y llanw wedi troi. F3 i'm wybeb ar y ffordd allan a'r tywydd yn gymysgedd o heulwen a chymylau.

Thursday, September 2, 2010

Weston Super Mare, Dydd Iau 2 Medi 2010


Taith wych arall. Cychwynnodd Steve A. a fi o Swanbridge am 08.30. Roedd gwynt F3 o'r dwyrain a'r llanw yn neap. Am 12.37 byddai'n benllanw yn Weston. Cyrhaeddom Ynys Echni a glanio yno i ymestyn ein coesau ar ôl 45 munud. Galwais Wylwyr y Glannau wrth i ni ymadael â'r ynys i ofyn oedd llongau ar eu ffordd i lawr y sianel. Yn ffodus, doedd dim. Croesom i Weston (ar gwrs SSE) yn gyflymach na'r disgwyl a chyrraedd tua 11.00. Roedd modd i ni lanio ger y Cove Cafe yn ffodus - roeddwn i wedi ofni y byddai llaid yn ein rhwystro tan 11.37. 10.24 milltir oedd hyd y daith. Brechdan, cappucino ac hufen iâ yn yr heulwen braf. Cychwyn o'na adeg penllanw a phadlo'n ôl yn syth (mymryn WNW), heb fynd ar gyfyl Ynys Echni. 9.55 milltir yn ôl. 4 awr 25 munud gymerodd y daith yno ac yn ôl. Cyrraeddom yn ôl tua 15.00. 17.23 milltir morol i gyd. Gwych, gwych, gwych,....

Cwmtydu, Dydd Llun 30 Awst


Cwrddais â Colin a Sue yng Nghwmtydu a gadawom tua 11.00 rhyw 1 awr 20 munud cyn i'r llanw droi tua'r de) i gyfeiriad Cei Newydd. Gwelsom ddolffin fan honno, ar ôl cael cappucino yn y caffi a'n brechdanau ar y traeth! Aethom i'r de wedyn a thynnu i mewn i draeth Lochtyn. Gwelom ddolffin eto ger Ynys Lochtyn ac wedyn aethom i lawr i Langrannog. Roedd cryn syrff yno, a llawer o bobl ar y traeth. Yn hytrach na mentro trwy'r syrff troisom yn ôl i Gwm Tydu. 13.9 milltir y môr i gyd.

Roedd y tywydd yn braf a'r gwynt yn ysgafn (F2 yn bennaf o'r gogledd) ar ôl gwyntoedd cryfion y diwrnod cynt (pan gollwyd ceufadiwr yn angheuol ger Rhosneigr: http://www.mcga.gov.uk/c4mca/mcga07-home/newsandpublications/press-releases.htm?id=D95E59EE526DA810&m=8&y=2010).