Tuesday, December 6, 2005

Afon Grwyne Fawr, Dydd Sul 4 Rhagfyr

Fy ail ymweliad â'r afon hon. Roedd lefel y dwr fymryn yn uwch na'r tro diwethaf i mi fod arni - bron ar bwynt 3 ar fesurydd y cored. Tua dwy awr gymrodd y daith eto. Yng nghwmni Rob a Dave oeddwn y tro yma. Tra fy mod yn cofio cystal i mi gofnodi rhai o nodweddion yr afon. Cofiaf rhaeadr silff - y lle i fynd drosti oedd ar y chwith eithaf. O fewn rhyw 20 llath wedyn roedd un arall - ychydig i'r dde o'r canol oedd y lle gorau fan honno. Ychdig ymhellach ymlaen roedd cored eitha cryf. Am ryw reswm, doeddwn i ddim yn arwain drosto a dilynais y ddau arall, a bron a chael fy nhal.

Roedd pont droed cyn rhaeadrau Pen-y-daren, ac fe dynnon ni i mewn ar a chwith i fynd i gael golwg ar y rhaeadrau. Dim problem. Dewison ni fynd i lawr ychydig i'r dde o'r canol eto.

Doedd cored Llangenau ddim yn broblem ar y lefel yma.

Sunday, November 20, 2005

Ynys Syli - Trwyn Larnog, Dydd Sul 20 Tachwedd

Cofnodi yn syth. Diwrnod braf, pwysau uchel eto heddiw, felly taith fach ar y môr amdani. Ces gwmni Grant, John N. a Dave C. - y tro cyntaf i mi gwrdd â'r diweddaf. Roedd llanw isaf i fod ar Ynys Echni am 15.30 ond yn barod am 12 pan oeddem yn mynd allan roedd y llwybr i'r ynys wedi ymddangos. Erbyn inni gyrraedd Trwyn Larnog doedd y llif yn bendant ddim yn ei anterth. Coffi yn y Captains Wife wedyn y tro yma.

Saturday, November 19, 2005

Rest Bay, Dydd Sadwrn 19 Tachwedd 2005

Mae hwn yn gwneud yn iawn am fod yn araf yn cofnodi rhai teithiau. Heddiw es i syrffio ar fy mhen fy hun a chael amser arbennig. Doedd y syrff ddim yn fawr - yn fy siwtio i'r dim felly - ond roedd yn lân. Roedd llanw isaf tua 2 ac roedd hi'n 3.15pm erbyn i mi fynd ar y dwr. Roedd y machlud am 16.06pm. Des i ffwrdd tua 16.50pm yn y tywyllwch!

Monday, November 14, 2005

Afon Afan, Dydd Sadwrn 12 Tachwedd

Gwnes y daith yma yng nghwmni John C. a Tim, ac fe gawsom amser da, er i Tim druan ddod allan o'i gwch ddwywaith. Rwyf wedi cofnodi'r daith ar flog Padlwyr Y Ddraig. Gan fod niferoedd da yn mynychu sesiynau pwll y clwb y dyddiau yma rwyf yn cael fy hun yn treulio mwy o amser yn cadw ei safle gwe a'r blog cysylltiedig yn gyfoes - ar draul fy mlog personol gwaetha'r modd.

Cystal imi gofnodi fy mod wedi penderfynu peidio â phadlo ar Ddydd Sul yr wythnos gynt pan aeth Rob a fi i Grug Hywel, gan fwriadu padlo i lawr o Dal-y-bont gyda rhai eraill o Gaerdydd. Roeddem wedi gweld y caeau i gyd o dan ddwr yn Nhal-y-bont ac fe benderfynais na fyddai'n ddoeth i ni fynd ar yr afon. Aeth y lleill wrth gwrs a chael amser da. Fel 'na mae.

Sunday, October 30, 2005

Afon Wysg, 30 Hydref

Roedd yr afon yn llawn i'r ymyl heddiw ac fe es ar y darn o Bont-senni i Aberhonddu. Dim ond dwy awr a hanner gymrodd hwnnw, cyflym iawn o ystyried bod un o'r grwp wedi nofio ddwywaith. Fe gollodd ei badl, ac fe gollodd un arall ei raff daflu. Roedd lefel y dwr yn uwch nag ydw i wedi badlo o'r balen ac fe ges fyn synnu gan y 3edd rhaeadr, gan nad oeddwn ei adnabod, er fy mod wedi bod yn chwilio amdani. Aethom ni drwyddi, ychydig i'r de o'r canol, trwy don anferth. Hwyl fawr.

Yn padlo gyda fi roedd John C., Matt a ffrind Piers, Steve White (y nofiwr), a Jay a Jo, cwpl o ffrindiau Steve Maskall (oedd wedi dewis padlo rhywbeth Gradd 5 yn lle).

Rwyf wedi bod yn esgeuluso y blog yma eto, ac heb rhoi cofnod o'r daith o Fynwent y Crynwyr i Drefforest wnes Dydd Sul diwethaf pan nad oedd lefel y dwr ond yn gymedrol. Gyda fi y tro hwn roedd John M., Chris C, Sam a Mark, y tri diwethaf o Glwb Caerdydd. Ac ar Ddydd Sadwrn yr wythnos cyn hwnnw, bues yn syrffio yn Rest Bay, a'r tonnau yn anferth.

Friday, September 2, 2005

Nôl yn syrffio, Rest Bay 28 Awst

'Sdim llawer i'w ddweud, 'mond mod i wedi penderfynu rhoi cynnig cryfach i'm hysgwydd ac wedi mynd i Borthcawl. Roedd y tywydd yn braf ond y syrff yn weddol ddidrefn ac yn fach (diolch byth). Aeth y dwr yn llawn iawn oherwydd y tywydd braf ac fe roddiais i'r gorau i'r syrffio tua un o'r gloch - hanner awr yn brin o ben llanw - ar ôl i mi bron â bwrw i mewn i dair merch a gorfod rolio (yn wael) i geisio eu hosgoi.

Wednesday, August 10, 2005

Ar y môr

Mae f'ysgwydd yn fy mhrifo ac o ganlyniad rwyf wedi cyfyngu fy ngheufadio i deithiau byr diniwed ar y môr yn ddiweddar. Ar Ddydd Sadwrn 30 Gorffennaf es i Swanbridge, Syli, a phadlo ar ddwr hollol lonydd i'r don ger trwyn Larnog ac yn ôl. Mwynheuais gymaint fel fy mod wedi mynd yno eto y diwrnod wedyn ond cael y gwynt tipyn yn gryfach - Force 4 efallai. Gan fy mod ar fy mhen fy hun eto - ac yn padlo fy hen Stunt 300 yn hytrach na chwch môr pwrpasol - cyfyngais fy hun i badlo i mewn i'r gwynt at ben ynys Syli ac yn ôl, cwpl o weithiau. Digon i godi chwysigod ar fy nwylo beth bynnag.

Ar Ddydd Sadwrn 6 Awst, es ar afon Menai, o Bwll y Fanogl, i'r Felinheli. Afraid dweud - unwaith eto roedd y dwr yn hollol lonydd. Doeddwn i ddim wedi meddwl mynd mor bell ond roedd hi'n braf iawn a chan fy mod wedi anghofio mynd â diod, meddyliais y byddai'n braf mynd i'r Felinheli a nôl diod o'r dafarn. Gwae fi! Wedi cyrraedd roedd torf o'r Eisteddfod yno a'r dafarn dan ei sang. Gan na fyddwn yn boblogaidd yn gwasgu i mewn yn fy nillad gwlyb roedd yn rhaid i mi hepgor fy niod.

Ar Ddydd Llun 8 Awst, ar ôl cael ofn yn y bore yn ceisio mynd lan ochr ogleddol Tryfan, es ar fy mhen fy hun unwaith eto i Ynys Seiriol. Padlais allan i ben yr ynys, gweld tua 8 morlo, ac wedyn padlo nôl i'm dychryn fy hun yn croesi'r swnd nôl i'r tir mawr. Ychydig o wynt oedd, a'r môr yn eithaf llonydd heblaw am y llif trwy'r swnd oedd yn achosi tonnau gweddol.

Tuesday, July 19, 2005

Afon Soca, Slofenia

Wedi bod ar fy ngwyliau. Er mai cerdded yn y mynyddoedd ym Mharc Cenedlaethol Triglaw oeddwn yn bennaf, es i rafftio un bore, ar Afon Soca o Zaga hyd at y cwrs slalom yn Trnovo. Gradd 1-3, er bod un graig fawr â seiffon.

Rwyf newydd sylweddoli i mi anghofio un daith fach ar Afon Taf y mis diwethaf.

 

Tuesday, May 3, 2005

Porthcawl eto ac Ynys Môn

Rwyf yn araf yn cofnodi pethau eto. Ar Ddydd Sul 25 Ebrill es i Borthcawl i syrffio gyda John C. a chael hwyl eto: y tonnau yn eitha bach ond o leiaf yn llunaidd.

Ar Ddydd Sadwrn 1 Mai a Dydd Sul 2 Mai bues yn symposium ceufadio y môr blynyddol ASSC, Porthdafarch ger Caergybi. Roedd ychydig dros 150 o bol yno. Ar y Dydd Sadwrn ymunais ar daith "Crash and Smash" i drwyn Rhoscolyn er mwyn dysgu sut i drwsio cwch oedd wedi ei ddifrodi. Tim a Barry oedd yr hyfforddwyr oedd yn ein harwain. Ceisiodd Barry falu ei gwch - y Romany cyntaf a adeiladwyd - ar greigiau ond yn y diwedd roedd rhaid ymosod arno gyda morthwyl i'w dyllio. Roedd rhai o'r ymgeisiau i'w atgyweirio yn weddol llwythiannus - Flash tape ddim yn ddrwg ond epoxy dwy ran oedd orau.

Ar Ddydd Sul, a'r gwynt F3-5 yn chwythu o'r de dewisais fynd ar daith o Gemlyn i Borth Llechog - pellter o 10k. Dim ond 2 awr gymrodd ac fe gymrodd y teithio yno ac yn ôl yr un mor hir. Tipyn o wastraff o amser. Phil a Harry arweiniodd. Bydd Phil, Harry a Barry yn ceisio ceufadio o gwmpas Prydain, yn dechrau heddiw neu yfory. Y cam cyntaf fydd taith 45 milltir i Ynys Manaw. Deallaf fod Nick o Surflines Llanberis yn ymuno â nhw am y cam cyntaf hwnnw.

 

Sunday, April 17, 2005

Laser Radial ar werth

Dim byd i wneud â cheufadio ond rhag ofn bod rhyw hwylwyr yn darllen hon, mae gen i dingi Laser ar werth. Gweler y ddolen isod:

http://www.boatsandoutboards.co.uk/view/F61529/

Porthcawl 17 Ebrill a Thryweryn 3 Ebrill

Rwyf wedi bod yn esgeulus o'r blog yma eto: heb gofnodi ymweld â Thryweryn ar ddechrau'r mis. Es ar fy mhen fy hun a theimlo yn ansicr ar yr afon. Pan roliais ar ôl methu'r merddwr ar ôl pont Fedw'r Gog, bu'n rhaid i mi rolio ac wrth daro fy mhen roeddwn yn ymwybodol bod yn rhaid i'r roll lwyddo gan nad oedd neb arall ar yr afon islaw i'm hachub.

Postiais eitem gwp o ddyddiau yn ôl ar safle gwe afonydd y DG yn tynnu sylw at yr adroddiad diflas canlynol am wrthwynebiad ffermwyr i agos rhan isaf Afon Tryweryn i geufadwyr:

http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_4440000/newsid_4448300/4448359.stm

Es ar fy mhen fy hun eto i Borthcawl heddiw. Tonnau yn eitha bach ond yn siâp da pan ddeuent a mwynheais yn fawr - yn wahanol i'm gwraig a'r trydydd mab oedd yn eistedd yn y car yn y glaw erbyn y diwedd.

Sunday, March 20, 2005

Porthcawl 20 Mawrth

Sesiwn syrffio da heddiw yng nghwmni Matt. Roedd y gwynt oddi ar y lan yn tasgu'r ewyn cymaint fel prin y gallwn weld wrth ddechrau i lawr y tonnau. Doedd y dwr ddim mor oer chwaith ag oeddwn wedi ei ddisgwyl - tua 10 gradd mae'n debyg - dyna ddywedodd darlleniad buoy ger Sir Benfro.

Rwyf wedi esgeuluso cofnodi pethau yn ddiweddar. Dyma gofnod yr felly fy mod wedi bod ar y môr gyda Grant Dydd Sul diwethaf, o Syli i drwyn Larnog eto - ac fy nwylo yn rhewi ar ôl awr a hanner. Ac ar 26 Chwefror mynychais sesiwn i hyfforddwr y De-Ddwyrain yng nghanolfan Channel View a dysgu gan Sid Sinfield am y newidiadau y bwriedir eu gwneud i'r gyfundrefn cymwysterau hyfforddi.

Sunday, February 20, 2005

Afon Dart, Sadwrn 12 Ionawr

Taith gyda Pdadlwyr y Ddraig - Andy R, Grant, Rob, Matt, Luke a John M. - i ran ganol Afon Dart. Yn wahanol i'r llynedd, cawsom y dwr yn eithaf uchel. Doedd yr afon ddim yn fwy anodd oherwydd hynny chwaith, dim ond bod rhai o'r llefydd chwarae arferol wedi diflannu.

Thursday, February 17, 2005

Rhoscolyn

Cefais daith fer ar y mor heddiw o'r Borthwen, Rhoscolyn allan i Ynysoedd Gwylanod ac i lawr i Draeth Llydan.

Sunday, January 23, 2005

Afon Afan, Sul 23 Ionawr

Y tro cyntaf i mi fynd ar yr afon hon, yn anffodus dewison ni yn annoeth: doedd dim digon o ddwr yn yr afon a dweud y gwir a bu llawr o grafu ar y cychod i'w cael nhw i lawr. Er hynny, roedd hi'n ddiwrnod braf - yr haul yn tywynnu yn ein llygaid llawer o'r amser a haenen o eira i'w gweld ar lethrau y bryniau o'n cwmpas yn y dyffryn hardd. Mewn dau le roedd pibellau yn croesi'r afon a bu'n rhaid cario'r cychod heibio. Wrth roi i mewn wedyn mewn pwll o dan yr ail bibell, gwelson eog!

Sunday, January 16, 2005

Afon Rhondda Fawr, Dydd Sul 16

Doeddwn ni ddim wedi bod ar yr afon hon ers 2 flynedd o leiaf. Pryd hynny, bues yn ddifrifol o sâl. Rhoes y bai ar ansawdd dwr yr afon a thyngais lw i mi fy hun na fyddwn ym mynd arni byth eto. Ond awgrymodd John C. y byddai'n braf ei gwneud eto, ac mae'r cof wedi pylu, felly dyma fi'n mynd gyda John, Matt a Rob. Hwn oedd y tro cyntaf i Rob a Matt fynd arni. Roedd lefel y dwr yn isel ond doedd hynna'n ddim rhwystr i mi rolio ar ôl dod drwy'r bond ar ddechrau y darn gradd 3/4! Heblaw am hynny, dim problem. Rhaid aros am ychydig o ddyddiau cyn gweld a fydd y dwr yn fy nghael yn y pendraw.

Sunday, January 9, 2005

Afon Tawe, 9 Ion. 2005

Cychwynnais yng nghwmni John C., Alan a Haydn am Afon Nedd Fechan ond pan gyrhaeddon ni dyfarnodd Alan fod lefel y dwr yn rhy isel. Gan fy mod wedi rhagweld y posiblrwydd, ac wedi ymchwilio i sefyllfa mynediad Afon Tawe aethom yno yn lle.

Wrth stopio yn Abercrâf, death menyw o dy cyfagos gan weiddi nad oeddem yn cael canwio ar yr afon. Roedd yn bleser pur dangos copi o'r cyntundeb mynediad a gytunwyd rhwng Cymdeithas Ganwio Cymru â'r gymdeithas bysgota leol. "oh, mae'n rhaid bod pethau wedi newid felly" dywedodd yn siomedig. Byddai'n well i'r pysgotwyr fod yn poeni am ansawdd y dwr: roedd e'n drewi mewn sawl man, a'r diesel ynddo yn amlwg mewn mannau. Doedd dim hanner cymaint o fywyd gwyllt i'w weld ag sy'n arferol ar Afon Taf. DIm un creyr na glas y dorlan.

Beth bynnag, er nad oedd llawer o ddwr yn Afon Tawe chwaith, teithion ni i lawr o Abercrâf i Ystalyfera. Llawer o goredi, a cheunant braf bron ar y dechrau.

Afon Wysg, Tal-y-bont - Llangynidr, Dydd Mercher 29 Rhagfyr

Aeth saith ohonom - fi, Rob, Grant, Andy R., Matt, John N. a John M. ar y daith hon. Dim ond ail daith John M. ar afon oedd hon. Rhoddodd achos i mi ymarfer techneg achub ymestyn pan aeth yn sownd o dan wreiddiau oedd dros y lan ar dro. Defnyddiol iawn. Roedd lefel y dwr ychydig yn uwch na'r tro diwetha i mi fynd - a'r tonnau ddim cystal o'r herwydd.